Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Velkommen

Besøg det gamle hus, Anno 1901.
 

 

 

§13

Såfremt bestyrelsen beslutter, at oprette et underudvalg af med-lemmer til støtte for forsamlingshuset, har dette udvalg taleret på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 27.1.2015

 i Brændekilde Forsamlingshus

 

 

 

 

 

 

 

Love og

Vedtægter

 

For

Foreningen

Brændekilde

Forsamlingshus

27.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1

Foreningens navn er Brændekilde Forsamlingshus, Brændekilde

§2

Foreningens formål er at virke som møde- og forsamlingssted for egnens befolkning herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenkomster

§3

Som medlem kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger med bopæl er tilknytning til egnen.

§4

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For forening-ens forpligtelser hæfter alene dens aktiviteter, idet hverken besty-relse eller foreningens medlemmer hæfter personligt. Ved evt. opløsning overgår foreningens midler til almennyttige formål i foreningens hjemstedkommune.

§5

Den til foreningens drift og nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af foreningens lokaler.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for en 3 årig periode på en generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer mener det påkrævet. Bestyrelsen kan godt udelukke et medlem, når der finder grund der-til. Udelukkelse af et medlem godkendes på den følgende general-forsamling ved almindeligt stemmeflertal.

§7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær-

Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar måned.

Indkaldelse skal ske mindst med 14 dages varsel ved avertering i dagspressen. Et hvert medlem over 20 år har en stemme og der kan stemmes ved fuldmagt. Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 6 måneder.

§8

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de mødte på en generalforsamling stemmer herfor.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 60% af medlemmerne ytrer ønske herom.

§10

Dagsorden på Generalforsamlingen:

1)     Valg af dirigent.

2)     Formandens beretning.

3)     Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.’

4)     Indkomne forslag (Skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen).

5)     Valg af bestyrelse.

6)     Valg af revisorer

7)     Valg af suppleanter

8)     Evt.

                                         §11

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

                                                     Â§12

Såfremt det årlige kontingent ikke er betalt, senest ved årets udgang, 2 år i træk, betragtes medlemmet som udmeldt. Ønskes forsamlings-

huset lejet med medlemsrabat, betales evt. kontingentrestancer inden lejemålets ikrafttræden.                       

 

                                                   Fortsættes.

 


Opdateret 07/07/2016

Besøg  
048078